Ogłoszenie - zapis na wypadek śmierci

Niechobrz, dnia 12.10.2016 r.

 Szanowni Państwo,

 Informujemy, iż zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy Prawo bankowe, mogą Państwo na piśmie polecić bankowi wypłacenie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom : małżonkowi, wstępnym (tj. rodzice, dziadkowie), zstępnym (tj. dzieci, wnuki i prawnuki) lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych poleceń wypłaty, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przez Pana/Pani śmiercią.

W przypadku założenia większej liczby poleceń, jeśli łączna suma wypłat przekracza limit o którym mowa powyżej, polecenie wydane później ma pierwszeństwo przed złożonym wcześniej. Mogą Państwo w każdym czasie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty na piśmie. Osoby którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa są zobowiązane do ich zwrotu Państwa spadkobiercom.

Kwota wypłacona w powyższym trybie nie wchodzi do spadku po Panu/Pani tj. nie pomniejsza ani nie powiększa należnego spadku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Niechobrzu

print drukuj
Created by TelePoland 2005