Historia banku
        
 
Komunikaty
 
Rachunki bankowe
 
Karty płatnicze i kredytowe
 
Bankomaty
 
Gwarancje depozytów
 
Lokaty
 
Rozliczenia zagraniczne
  Tabela oprocentowania
  REKLAMACJE
  Rozliczenia_zagraniczne
  
Wypisz   Dopisz
Kursy walut
Money.pl - Serwis Finansowy nr 1
NBP 2020-02-28
USD 3,9255 -0,40%
EUR 4,3355 +0,59%
CHF 4,0734 +0,46%
GBP 5,0657 -0,39%
Wspierane przez Money.pl
Depozyty 3m
Money.pl - Kliknij po wicej
2020-02-28
WIBID 3M 1,51 +0,00%
WIBOR 3M 1,71 +0,00%
WIBOR 1M 1,63 +0,00%
EURIBOR 3M -0,42 -1,44%
EURIBOR 1M -0,48 -1,05%
Wspierane przez Money.pl
Jak podoba Ci się nasza nowa strona?
Bardzo dobra
Dobra
Słaba
Nie mam zdania
Sprawdź wyniki sondy
 Liczba odwiedzin:418
 Użytkowników OnLine:1

 Mamy dzisiaj: 2020-02-29 14:49
 Imieniny: Antonina, Dawid


Historia banku

Zadaniem  spółdzielni  kredytowych  jest dawać  oszczędzającym  jak największą pewność, pożyczki udzielać  tym, którzy na nie zasługują  i dają dostateczną pewność, a przez  to – stojąc na gruncie prawnym – podnosić dobrobyt  naszego społeczeństwa „.
Ksiądz Piotr Wawrzyniak.

Początki  działalności   Banku  Spółdzielczego w Niechobrzu   wiążą się
z powstaniem Pierwszych   Spółek   Oszczędności  i Pożyczek  w Zgłobniu  i
 w Boguchwale.
Pierwsza Spółka  Oszczędności i Pożyczek powstała w Zgłobniu.  Założycielskie Walne
Zebranie Spółki odbyło się  31 X 1898 r. W skład Zarządu  weszli :ks. Michał Trybus,
ks. Józef Węglarz, Jan Skrzyński, Franciszek Lasota, Jan Ciebiera.
 
15.10.1905.r. odbyło się w Boguchwale   założycielskie Walne Zebranie Spółki
 Oszczędności i Pożyczek  .Założycielami Spółki byli: ks.Władysław  Purzycki,
Jan Piecuch – rolnik z Boguchwały , Klaudiusz Angerman- inżynier, Józefa  Wnękowska
nauczycielka, Wojciech Rusinek – naczelnik gminy Boguchwała.
Spółka została  zarejestrowana w Sądzie Obwodowym w Rzeszowie  12.12.1905r.
i wpisana do  Rejestru  Handlowego Stowarzyszeń Zarobkowo- Gospodarczych  pod
nazwą „ Spółka  Oszczędności i Pożyczek  w Boguchwale , stowarzyszenie zarejestrowane
z nieograniczoną poręką”.
Fakt zarejestrowania    został odnotowany  w „Gazecie  Lwowskiej” z 24.10.1906r.

Okres międzywojenny
W 1915r. na skutek działań  wojennych czynności Spółek w Zgłobniu i w Boguchwale
zostały zawieszone  na kilka miesięcy. Działalność  swoją prowadziły do roku  1924.
W roku 1925r.  jak wynika  z dokumentacji Walnego Zebrania z 21.12.1924r.
Spółka  w Boguchwale  przyjęła nazwę  „ Kasy Stefczyka – spółdzielnia  z nieograniczoną
odpowiedzialnością  w Boguchwale” .  i została  zarejestrowana w dniu 16.01.1925r.   
w Rejestrze Spółdzielni       (Tom I - Str.333)  prowadzonym  przez  Sąd  Okręgowy 
w  Rzeszowie.
W 1925r. również  Spółka  Oszczędności  i Pożyczek w Zgłobniu zmieniła nazwę
na  „Kasę Stefczyka – spółdzielnia z nieograniczoną  odpowiedzialnością w Zgłobniu”,
została zarejestrowana  w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie w dniu  24.03.1925r.

Okres  powojenny
W 1949r.  Kasa Stefczyka  w Zgłobniu  została przeniesiona do Racławówki
i zmieniła nazwę  na „ Kasę Stefczyka  z nieograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Racławówce” .

W wyniku reformy bankowej zostały powołane  do życia  w 1949r. Gminne Kasy
Spółdzielcze. Jak wynika  z protokołu Wspólnego Zgromadzenia z 25.06.1950r.
Kasa Stefczyka  w Boguchwale oraz Kasa Stefczyka  w Racławówce połączyły
się i przyjęły nazwę „Gminna Kasa Spółdzielcza z odpowiedzialnością udziałami
z siedzibą  w Racławówce”.
W 1954r. Gminna Kasa  Spółdzielcza w Racławówce  przenosi swa siedzibę do
Niechobrza  i przyjmuje nazwę „ Gminna Kasa Spółdzielcza  w Racławówce
z siedzibą w Niechobrzu”  W tym okresie     członkami Zarządu  byli Antoni Kaszuba
i Antoni Bać  - jako st.księgowy.
Kolejne zmiany organizacyjne wystąpiły w spółdzielczości bankowej w 1956r.
Walne  Zgromadzenie  odbyte 24.06.1956r. przyjmuje i uchwala nowy statut,
dokonuje również  zmiany nazwy na „ Kasę  Spółdzielczą  w Racławówce  z siedzibą
w Niechobrzu.                                                                                         
            
Okres lat  1962 - 1974                                  
W latach 1962 – 1974  następują  kolejne zmiany w składzie Zarządu Kasy.
W 1965r. przeszedł na emeryturę po 32 latach pełnienia funkcji członka Zarządu
i kierownika  Kasy  Antoni Kaszuba. Na jego miejsce  został powołany  Antoni Bać,
który pełnił  funkcje członka  Zarządu i kierownika  Kasy do  31.12.1966r.
W 1967rr. stanowisko członka Zarządu i kierownika Kasy ,objęła  Zuzanna   Wróbel.

Uchwałą  Walnego Zebrania z dnia 6.05.1973r. zmieniono nazwę spółdzielni
na „ Bank Spółdzielczy  w Niechobrzu”. Terenem działania Banku stały się gminy Boguchwała i Racławówka. W związku   ze zwiększonym terenem działania
Powołano Oddział w Boguchwale. Zwiększono skład osobowy Rady Banku
do 13 osób. W skład  Rady weszli: Tadeusz Rzepka z Niechobrza – przewodniczący,
/ funkcję  tą  pełnił  do roku  1998/   Emil Długosz i Antoni Bać ze Zgłobnia, Józef Pieniążek  z Niechobrza, Leon Zając z Racławówki  , Wiktor Koza z Kielanówki i Szymon Kobosz
z Boguchwały  Tomasz Róg  z Lutoryża, Tomasz Lasota z Nosówki, Władysław Worek
z Woli Zgłobieńskiej, Władysław Niedziałek z Mogielnicy, , Julian  Rusinek z Babicy
i Franciszek Solecki  z Zarzecza.  Zarząd Banku pracował   w składzie:  Zuzanna Wróbel,
Stanisław  Róg i Władysław Rałowski.

Okres  lat  1975 -1990
 W  roku 1976r. oddano do użytku nowy lokal  Banku  Spółdzielczego w Niechobrzu
W latach 1975 – 1990r nastąpił  dalszy wzrost działalności Banku. Wpłynął  korzystnie
na rozwój społeczno- gospodarczy gminy. W latach  tych wystąpiła szczególna koncentracja
środków kredytowych  na budownictwo inwentarskie. Działalnością tą Bank wspierał
inicjatywy  rolników wynikające z planu  społeczno-gospodarczego   rozwoju gminy.
                                
Okres   lat  1990-2000
Ustawa  z dnia 20 stycznia 1990r. o zmianach  w organizacji  i działalności  spółdzielczej
dała  bankowi  pełną  samodzielność  i samorządność. Zniosła  podporządkowanie BGŻ
i zlikwidowała  związki centralne.

W latach 1990-1998 następuje  dalszy  dynamiczny rozwój Banku . W roku 1994 Bank
zrzeszył  się  z  Gospodarczym Bankiem  Południowo-Zachodnim  SA  we Wrocławiu.
W roku 1995 zakupiono lokal  i   utworzona nową placówkę w Boguchwale  , zapewniając
 w ten sposób lepszą obsługę  klientów indywidualnych i instytucjonalnych z korzyścią zarówno dla  Banku  jak i środowiska.  Bank uczestniczył  w zmianach strukturalnych jakie
dokonywały  się w bankowości.
Nastąpiły  zmiany  organizacyjne  w Banku .  Zarząd  Banku   pracował  w składzie:
Zuzanna Wróbel  -  Prezes   Zarządu ,  Barbara  Pasierb -  Zastępca  Prezesa
i Józef  Pieniążek – Członek  Zarządu . Wybrano   nową  dziewięcioosobową   Radę  Nadzorczą  w składzie : Janda Marek –przewodniczący,
Kazimiera Majka – zastępca przewodniczącego , Halina  Szczepek – sekretarz
i Król Józef, Roman Gajdek, Adam Chmiel , Słaby Teofil ,Biały Jan  i Nowak Józef –członkowie   Rady.
 

Okres  lat  2000- 2009
W latach  2000-2007  Bank  rozwija się  i osiąga coraz lepsze wyniki finansowe.
Bank w wyznaczonych  ustawowo terminach  samodzielnie osiąga wymagany
poziom funduszy własnych .
W roku  2003  zostaje   przeprowadzony  remont   lokalu Banku  w Niechobrzu,
sala obsługi klientów , pomieszczenia  na I piętrze lokalu  Banku  dostosowane
są do potrzeb i lepszych  warunków  obsługi  klientów  naszego Banku.

W roku 2006  w Filii w Boguchwale   zostaje  zainstalowany  bankomat .
Bank  dokonuje  zakupu  działki sąsiadującej  z Bankiem  z przeznaczeniem
na parking.

Następują  zmiany organizacyjne w Banku . W grudniu  2005r.  na emeryturę przechodzi
Helena  Kalandyk – główny księgowy  Banku  od roku 1973.
W grudniu 2006r.  przechodzi   na emeryturę    Zuzanna Wróbel  - Dyrektor  ,Prezes
Zarządu Banku  ,związana z Bankiem  od roku 1962. ”Ten kto  przez swoje życie  poprawi
i udoskonali  los współczesnych  lub całych pokoleń  następnych- ten dopełnia
całkowicie  swojego tu istnienia  i przeznaczenia „ – słowa Stanisława  Staszica
w pełni  odzwierciedlają  pełne  zaangażowanie , uznanie  za pracę i wysiłek
włożony  w rozwój   Banku  Spółdzielczego w Niechobrzu.  

 Z dniem  01 stycznia 2007r.  Rada  Nadzorcza Banku powołuje   Zarząd
 Banku  w składzie :  Barbara Pasierb  - Prezes   Zarządu  Banku / powołana
 za zgodą  Komisji Nadzoru Bankowego  Uchwałą  Nr 79/KNB/06 z dnia 13.11.2006r/ 
  Elżbieta   Janowska  - Wiceprezes Zarządu  i Zofia Kalandyk – Członek  Zarządu  Banku.

Nadzwyczajne  Zebranie Przedstawicieli  uchwala  nowy Statut  Banku .

 W roku 2007  Bank oddaje  do użytku klientów  nowy parking . Zwiększa ilość placówek     otwierając   nową placówkę w Lutoryżu  - Ekspozyturę.
 Bank  zwiększa  swoją  obecność  na rynku  usług  finansowych przy zachowaniu samodzielności  funkcjonowania  i tożsamości  spółdzielczej.
 W wyznaczonym terminie  Bank osiąga  wymagany  ustawowo  poziom funduszy własnych  1 mln  euro 
 Przez  swój lokalny charakter i dobrą znajomość środowiska traktuje klientów w sposób indywidualny  z wyczuciem  i zrozumieniem  potrzeb i problemów.

Okres lat  od 2010
Aby poprawić jakość obsługi oraz dostępność, Bank uruchomił 28 maja 2010 r. nowy bankomat w Rzeszowie - Zwięczycy, natomiast wykorzystując możliwości technologiczne w IV kwartale 2010 r. wprowadzono obsługę kart bankomatowych on - line, funkcjonujące w czasie rzeczywistym.

W 02 lutego 2011 r. Bank Spółdzielczy w Niechobrzu otwiera nową placówkę - Ekspozyturę w Rzeszowie (Zwięczycy).

16 maja 2011 r. został postawiony kolejny bankomat Banku Spółdzielczego w Niechobrzu w miejscowości Kielanówka.

14 grudnia 2011 r. Prezes Zarządu Banku - P. Barbara Pasierb odebrała nagrodę "Orła Agrobiznesu" przyznaną z rekomendacji Burmistrza Miasta i Gminy Boguchwała dla Banku Spółdzielczego w Niechobrzu. Nagrody Orłów Agrobiznesu przyznawane są za sukces rynkowy firmy z branży rolno - spożywczej i jej otoczenia, firmy handlowej i banku działającego na rzecz agrobiznesu.

W dniu 15 października 2014 r. została otwarta kolejna placówka Banku - Oddział w Kielanówce.

Zarząd Banku do 01 lipca 2017 r. pracował w składzie Barbara Pasierb (Prezes Zarządu), Elżbieta Janowska (Wiceprezes Zarządu), oraz Zofia Kalandyk (Członek Zarządu).

Od 01 lipca 2017 roku Zarząd Banku pracuje w składzie : Barbara Pasierb (Prezes Zarządu), Andrzej Frączek (Wiceprezes Zarządu) oraz Renata Cios (Członek Zarządu)

Od 09 maja 2019 roku Zarząd Banku pracuje w składzie : Barbara Pasierb (Prezes Zarządu), Zofia Kalandyk (Wiceprezes Zarządu) oraz Renata Cios (Członek Zarządu)


wsteczWstecz Drukuj stronę / Wersja do druku  
   O banku   |   Aktualności   |   Placówki   |   Dokumenty do pobrania   |   Kontakt
PORTAL_TIT_PRO Created by TELEPOLAND